PRAVIDLÁ SÚŤAŽE NA INSTAGRAME 13.11.2022 – 20.11.2022

Usporiadateľ súťaže

 1. Usporiadateľom súťaže je Content agency s. r. o., so sídlom Pifflova 6, Bratislava 851 01, IČO: 50 487 191 (ďalej len „usporiadateľ súťaže“). Kontakt: redakcia@mamamnam.sk. Sprostredkovateľmi súťaže sú instagramové profily: @mamamnamsk a @nicollch.

Termín a miesto konania súťažedxs

 1. Súťaž prebieha na Instagrame v termíne od 13. 11. do 20. 11. 2022. Zapojiť sa do súťaže je možné na profiloch oboch jej sprostredkovateľov: @mamamnamsk a @nicollch.

Výhra

 1. Výhrou v súťaži sú 2x kuchárska kniha Mama Mňam a 2 x 12 kusov 100 % BIO jablkového pyré. 

Súťažiaci

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s aktívnym Instagram profilom, ktorá splnila podmienky zapojenia sa do súťaže opísané v súťažnom poste. Súťažiaci, ktorí sa do súťaže zapojili, musia mať zároveň odomknutý svoj Instagram profil, aby usporiadateľ súťaže mohol skontrolovať splnenie súťažných pravidiel, ktorými je podmienená výhra.
 2. Súťažiaci sa do súťaže môže zapojiť s tým istým profilom aj viackrát, ak vždy splní súťažné podmienky. 
 3. Zo súťaže sú vyradení a nesmú sa jej zúčastniť rodinní príslušníci, zamestnanci či osoby blízke usporiadateľovi súťaže.
 4. Usporiadateľ súťaže aj jej sprostredkovatelia majú právo zo súťaže vylúčiť tých súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

Žrebovanie a odovzdanie výhry 

 1. Usporiadateľ súťaže v spolupráci s jej sprostredkovateľom vo vopred stanovenom termíne 20.11. vyžrebuje z komentárov dvoch výhercov, ktorí získajú výhru uvedenú v časti „Výhra“. Žrebovanie prebehne na profile sprostredkovateľky @nicollch, pričom jeho výsledky budú prezdieľané aj na instagramovom profile @mamamnamsk. 
 2. Výhercovia súťaže po vyžrebovaní zašlú jej sprostredkovateľovi svoje osobné údaje (meno a priezvisko, adresu miesta určeného na zaslanie výhry, telefónne číslo a e-mailovú adresu pre potreby kuriérskej spoločnosti). V prípade, ak sa výherca neozve sprostredkovateľovi do 2 týždňov od vyžrebovania, výherca stráca na výhru nárok. Výhra bude výhercom zaslaná kuriérskou prepravou Packeta na náklady usporiadateľa.

Spracovanie osobných údajov 

 1. Usporiadateľ týmto poskytuje súťažiacemu ako dotknutej osobe (na účely tohto článku len „dotknutá osoba“) informácie, ktoré súvisia so spracúvaním osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zák. č. 19/2018 Z.z.“). Osobné údaje dotknutej osoby, tzn. osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, resp. názov Instagram účtu a v prípade víťaza aj jeho doručovacia adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo budú spracúvané na základe právneho titulu, ktorým je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z verejného prísľubu Usporiadateľa v zmysle §850 Občianskeho zákonníka v súlade s čl. 6 ods. 1, písm. b) GDPR, na stránke Ochrana súkromia prostredníctvom ktorého budú spracovávané osobné údaje dotknutej osoby usporiadateľom a to za účelom účasti dotknutej osoby v súťaži.
 2. Súťažiaci súhlasia s tým, že sprostredkovatelia súťaže zverejnia na Instagrame prostredníctvom profilov @mamamnamsk a @nicollch v rámci tejto súťaže meno výhercov, pod ktorými sú výhercovia registrovaní na Instagrame. 

Iné ustanovenia

 1. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená Instagramom a sociálna sieť Instagram s ňou nemá žiaden vzťah. Súťažiaci zapojením sa do súťaže berú na vedomie a súhlasia s tým, že Instagram nemá voči súťažiacim žiadne záväzky.
 2. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť či predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok bude vhodným spôsobom zverejnená.
 3. Usporiadateľ ani sprostredkovateľ súťaže nie sú zodpovední za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Instagram. 
 4. Usporiadateľ má právo vymazať komentár zverejnený pri súťažnom Instagram príspevku, ktorý obsahuje akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecne akceptovanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo také, ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, obsahovali inak nevhodný obsah, či boli v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo by poškodzovali dobré meno usporiadateľa. 
 5. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.